• 理香法務行政書士事務所 行政書士 下遠野理香 社会問題を解決し、明るく平和な日本にします!Administrative Lawyer Rika Shimotohno

Tagalog

Tinutulungan naming ang mga taga ibangbansa na nakatira sa Japan.

Ang Gyoseishoshi ay tumutulong sa mga dayuhang residente na nakatira sa Japan sa mga panayam tulad ng paninirahan, naturalisasyon, paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng kumpanya, at iba pa.

Ang Gyoseishoshi ay isang lisensyadong abogado na naghahanda ng mga papeles na isinusumite sa as of now mga ahensiyang pang pamahalaan, naghahanda at nagsisilbi bilang kinatawan ng kliyente sa pagsusumite ng mga dokumento ukol sa mga karapatan at tungkulin at mga sertipikong pangkatunayan tulad ng mga kontrata at habilin, kapalit ng bayad sa ilalim ng Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act ng Japan. Dahil sa patuloy na pagiging kumplikado ng mga gawaing panlipunan at negosyo, nangangailangan ang mas masulong na kaalaman sa batas at kaalamang pang-propesyonal. Ang masigasig at mabilis na paghanda ng Gyoseishoshi sa mga dokumentong ito ay nakakatulong upang maitanggol ang iba’t ibang karapatan at pakinabang pangtao, at nakakatulong din sa matiwasay na pagproseso at pagpapamalagi ng gobyerno, kaya maganda ang opinyon ng mga tao ukol sa Sistema ng Gyoseishoshi.

Ang sagisag ng mga Gyoseishoshi ay ang sagisag na Cosmos. Tulad ng ipinangangahulugan ng sagisag na ito, ang mga Gyoseishoshi ay may tungkulin ipagkasundo ang lipunan sa pamamagitan ng matapat na pagganap ng kanilang tungkulin bilang buklod sa pagitan ng gobyerno at mamamayan, upang makapagambag sa pagpapabuti ng buhay ng mga mamamayang tao at pag-unlad ng lipunan.

Ang mga Gyoseishoshi ay tumutulong sa mga kliyente sa iba’t ibang uri ng aplikasyon sa Immigraton Bureau, katulad ng mga nakalista sa ibaba: (1) Aplikasyon para sa Certificate of Eligibility para sa mga dayuhang nakatira sa ibang bansa na nais pumasok ng Japan para sa layunin na maliban sa turismo na pan samantalang Bisita/dalaw. (2) Aplikasyon para sa extension ng panahon ng pananatili. (3) Aplikasyon para sa pagbabago ng status. (4) Aplikasyon bilang Permanenteng Residente ng Japan. (5) Spesyal na permiso sa pagtigil sa Japan.

Ang mga Gyoseishoshi ay tumutulong din sa mga panayam tulad ng: (1) Aplikasyon para sa naturalisasyon upang maging isang ganap na mamamayan ng Japan. Pugkuha ng rehistro sa nationalisasyon ng Japan. (2) Konsultasyon ukol sa kasal, diborsyo, at probasyon. (pamana/mana) (3) Paghahanda at paglalakad ng mga legal na dokumento para sa pamumuhunan at pagtayo ng kompanya sa Japan. (4) Tulong para sa paghiling ng notarisasyon ng mga dokumento para sa ibang bansa, at pagpapatunay ng seal ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan. (5) Tulong para sa aplikasyon ng visa para sa ibang bansa maliban sa Japan.

Bilang sertipikadong tagapangasiwang legal, maaari kaming makatulong sa pagkuha ng pahintulot at lisensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman ukol sa mga panuntunan, regulasyon, at batas sa negosyo ng construction, transport, entertainment, pharmaceautical, industrial waste disposal, land development, at iba. Bilang inyong kinatawan, maaari din kaming maghanda ng iba’t ibang uri ng legal na dokumento para sa mga korporasyon at indibidual, katulad ng mga kontrata, kasunduan sa pamamahagi ng pag-aari, articles of incorporation, at bylaws and minutes of meeting. Nag-aalok din kami ng serbisyo sa mga bagong larangan ng adult guardian system at ADR (alternative dispute resolution). (Guardianship – pangangalaga) pangangalaga sa mga matanda.

Ang mga propesyonal na nakatanggap ng pagsasanay sa Immigration Control and Refugee Recognition Act ng Japan ay itinuturing na Certified Administrative Procedures Legal Specialist na nakatalaga sa Immigration Bureau. Ibig sabihin, maaari silang maghain ng aplikasyon bilang kinatawan ng kanilang mga kliyente, at hindi na kailangang personal na magpakita pa ng kliyente sa Immigration Bureau.